İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince işletmeler tehlike sınıflarına göre yönetmelikte belirlenen sürelerde ve belirlenen sınıfta İş güvenliği Uzmanı çalıştırmak zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmaması durumunda ödenecek idari para cezaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

6/1-a 26-1/b İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. Az Tehlikeli 7.738 9.672 11.607 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli 7.738 11.607 15.476
Çok Tehlikeli 11.607 15.476 23.214

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri:

 • İSG Risk Analizlerinin yapılması
 • İSG Risklerinin ortandan kaldırılmasına yönelik aksiyonların Üst Yönetime raporlanması ve ilgili dokümantasyonun oluşturulması,
 • Mevzuat gereği istenilen ölçümlerin, varsa eksik olanlarının belirlenerek Üst Yönetime raporlanması,
 • Mevcut veya yeni yapılacak olan ölçüm ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi.
 • Her yıl Yönetmelik gereğince tüm çalışanlara Sertifikalı İSG Uzmanı tarafından verilmesi gereken Temel İSG eğitimlerinin verilmesi ve diğer eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
 • Tüm İSG mevzuatları ile ilgili gerekliliklerin raporlanması ve mevzuatlardaki değişikliklerin listelenerek firma yetkililerine bildirilmesi,
 • İSG ile ilgili uygulamaların sistemleştirilerek tüm fabrikalarda yaygınlaştırılması, dokümantasyonun oluşturulması
 • İSG Kurulunun her ay düzenli toplantılarına katılmak ve alınan kararların uygulanmasının takibi,
 • İSG hedeflerinin belirlenerek ilgili aksiyonların planlanması ve takip edilmesi.
 • İSG için acil durumların belirlenmesi veya acil durum planlarının gözden geçirilmesi.
 • Mevcutta kullanılmakta olan Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD)Mevzuatlara ve kullanım amaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi; ihtiyaç dahilinde uygun KKD’lerin önerilmesi.
 • İSG ile ilgili görev tanımlarının oluşturulması, İSG Kurulu ile birlikte gözden geçirimesi ve çalışanlara tebliğ edilmesi,
 • Taşeronların uyması gereken İSG kurallarının belirlenerek, Taşeron Yönetiminin oluşturulması,
 • Kimyasal yönetiminin oluşturulması.
 • Çalışma alanlarında saha denetimlerinin yapılarak üst yönetime raporlanması,
 • Tatbikatların yılda 2 defa planlanması ve gerçekleştirilmesi.
 • İş Kazalarının ve ramak kalmaların kayıt altına alınarak kök neden analizlerinin yapılması, tekrarlanmaması için ilgili aksiyonların Üst Yönetime raporlanması.
 • Periyodik muayene ve deneylerin takip edilmesi, raporların incelenmesi ve gerekli aksiyonların planlanarak takip edilmesi.