Müşteri Hizmetleri+90 224 249 02 04

Hoşgeldiniz. Bugün

RİSK ANALİZİ

                        Success and achievement business concept

                                         RİSK ANALİZİ NEDİR?

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp,yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek,çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli olarak tanımlanmıştır.

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi,bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Risk analizi: Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen risklerin işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri,işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilmesi,yani alınması gerekli tedbirleri belirlemek için incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek,işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler,alınması gerekli tedbirler,yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

RİSK ANALİZİ VE TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ

4857 sayılı iş kanunu madde 77’de “işveren çalışanları karşı karşıya kaldıkları mesleki risklere karşı bilgilendirmek ve tedbir almak zorundadır”hükmünden yola çıkarak işyerinde kritik bölgelerden seçilen personele önce risk analizi eğitimi verilmekte,sonra ekiple beraber risk değerlendirilmesi yapılmaktadır. İşyeri risk grubu ve büyüklüğü,uygun analiz metotları göz önüne alınarak üretim alanları,tezgahlar,kullanılan iş makinesi ile ekipmanları kapsayacak şekilde tüm alanlarda çalışmalar tamamlanmakta ve işyeri risk haritası hazırlanmaktadır.

Risk değerlendirme kapsamı içerisinde akla gelebilecek her türlü risk göz önüne alınmaktadır. Böylece çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma sonunda,eğer mevcut riskler var ise bunlar önem sırasına göre sıralanmakta ve işverene bir rapor halinde sunulmaktadır.

Firmanın iş akışı şemasından giderek yapılan işler,ana ve alt süreçler olarak belirlenir,alt süreçlerde yapılan çalışmalar ve bunlardan kaynaklanacak potansiyel tehlikeler belirlenir. Risk analiz ve değerlendirme formunda genel olarak 5 li skala sistemi kullanılmaktadır. Bütün sayı,numara ve puanlandırmanın tanımı yapılmaktadır.

Risk seviyesi hesaplanması: Belirlenen bütün tehlikelerin meydana gelme olasılıkları ve şiddetleri hesaplanır.(Puanlama yöntemi kullanılarak potansiyel tehlikenin hangi risk seviyesine sahip olduğu somut bir şekilde ortaya konur)

Risk sonucu aksiyon planı: Belirlenen risk seviyelerine uygun aksiyon planları oluşturulur. Hangi seviyedeki risk için ne tür bir güvenlik önlemi alınacağı,çalışma ortamlarında kullanılmak üzere çalışma talimatı olarak hazırlanır ve işyerine teslim edilir.

Risk analizi yönetmeliğine göre analiz sonucunda bağımsız ölçümler yapılması gerektiğinde;

1) Gürültü ölçümü

2) İşyeri ısı ölçümü

3) İşyeri aydınlatma ölçümü

4) İşyeri rutubet ölçümü

gerçekleştirilmektedir. Risk değerlendirmesi aşağıdaki hallerde yenilenecektir;

1) Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde,

2) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,

3) Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,

4) Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda,

5) En az beş yılda bir defa.